Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dnia 30.11.2016r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert dot. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Oferty prosimy składać do dnia 09.12.2016. do godz. 9.00 w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc,

 • przesłać faksem na numer: (24) 387-17-57,

 • lub dostarczyć drogą elektroniczną na e-mail: tbs_sierpc@wp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer (24) 387-17-50.

Przedmiotem zamówienia jest badanie:

 1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii

  o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

 4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 5. Projekt umowy.

Preferencje oceny ofert:

 1. Cena

 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji warunków oraz odstąpienie od wyboru oferty, baz podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Oficjalne zaproszenie do złożenia oferty dot. przeprowadzenia badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

 

logo1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.097.000,00 zł

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona