Informacje i komunikaty

Harmonogram zbiórek odpadów wielkogabarytowych w 2017/18r.

znak-gabaryty

Szanowni mieszkańcy zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu,
poniżej przedstawiamy Państwu terminarz zbiórek odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta ustalony przez Urząd Miejski w Sierpcu na 2017r. oraz dwa miesiące 2018r. :

  • 14 sierpnia 2017r. (przed świętem WNMP),
  • 30 października 2017r. (przed 1 Listopada),
  • 23 grudnia 2017r.,
  • 10 luty 2018r.,
  • 30 marca 2018r.

W ww. terminach zbędne przedmioty o dużych gabarytach można pozostawiać przy zielonych kontenerach na odpady zmieszane nie ponosząc żadnych kosztów.

palecNależy pamiętać, że:
w terminach nie objętych ww. harmonogramem, odpady gabaryty należy dostarczać we własnym zakresie, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącej się przy ul. Traugutta 33 w Sierpcu (ZGKiM).

Sierpc, dnia 03.04.2017r.

ZAWIADOMIENIEwoda 3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.                w Sierpcu uprzejmie informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Sierpcu Uchwały Nr 291/XXXV/2017  z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu Miasta Sierpca,

z dniem 01.05.2017r. ulegają zmianie taryfy za 1m3 dostarczanej wody i za 1m3 odprowadzonych ścieków, które przedstawiają się w następujący sposób:

  • za 1m3 dostarczonej wody: 3,57 zł + 0,29 zł VAT = 3,86 zł

  • za 1m3 odprowadzonych ścieków: 4,27 zł + 0,34 zł VAT = 4,61 zł.

Wobec powyższego od dnia 01.05.2017r. opłata za zimną wodę /dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków/ wynosi: 8,47 zł/m3

 

 

 

odpadySierpc, dnia 07.07.2016r.

Szanowni Mieszkańcy

od 1września 2016 r. nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że z dniem 1 września  2016 r. na mocy  Uchwały nr 220/XXIII/2016 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 11,00zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,
  • 17,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób zmieszany.

Przypominamy również, że wszelkie zaistniałe zmiany dotyczące ilości osób zamieszkujących w lokalu, jak również sposobu zbiórki i odbioru odpadów (tj. selektywne czy zmieszane) należy dokonywać  na odpowiednich drukach i  zgłaszać niezwłocznie do biura Spółki.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

kostki lodu

Sierpc, dnia 30.05.2016r.

INFORMACJA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu w imieniu Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że w dniach: 4 – 8 lipca 2016r. z powodu corocznej konserwacji urządzeń sieci cieplnej nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.